Make your own free website on Tripod.com

 

Maktab Perguruan Batu Lintang
Jurnel Pendidikan, Jurnel Penyelidikan, Seminar Pendidikan

Jurnel Pendidikan  Jilid 1             1987

Bil

Penyelidik

Tajuk

1

Patricia Choo

Sejarah Maktab Perguruan Batu Lintang

2

Salleh Hassan

Analisis Item: Ke Arah Peningkatan Mutu Ujian Buatan Guru

3

Yew Chang Yao

Processing BKKP With Lotus 1-2-3

4

Razali Abon

Penyeliaan Klinikal: Satu Pengenalan

5

Elizabeth Chia

Satu Tinjauan Gerakerja Kokurikulum Di Sekolah-Sekolah Di Sarawak

6

Tn Hj Akbar Ibrahim

Perkhidmatan Kaunseling Di Maktab Perguruan: Sejauh Manakah Sambutan Guru-Guru Pelatih

7

Julitta Lim

A Communicative Approach to ELT in Malaysia

8

Bujang Sulaiman

Komunikasi Dan Prosesnya

9

Awangku Merali Pengiran Mohamed

Kesalahan-Kesalahan Umum Bahasa Malaysia Di Kalangan Guru-Guru Pelatih: Satu Tinjauan

10

Lee Gim Keit

Adopting A Positivie Attitude Towards Teaching

 

Jurnel Pendidikan  Jilid 2             198..

Bil

Penyelidik

Tajuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnel Pendidikan  Jilid 3             1992

Bil

Penyelidik

Tajuk

1

Tengku Adli Raja Omar

Kemahiran Hidup: Satu Pengenalan

2

Kho Thong Eng

Pembentukan Dan Penggunaan Kata Terbitan Bahasa Melayu

3

Rina Chew

An Experimental Programme In Using Videotapes For Language Teaching

4

Devadason Robert Peter

Mengatur Jadual Waktu Maktab Dengan Menggunakan Komputer Mikro

5

Chin Teoi Peng

Analisis Markah Praktikum 1991 (Jun – Okt), Semester 5 PSR PM Maktab Perguruan Batu Lintang

6

Kho Thong Eng

Keracunan Bahasa: Gejala Ayat Tergantung

7

Rusli bin Ahmad

Pendidikan Mubaligh Dan Melayu Di Sarawak Semasa Pemerintahan Dinasti Brooke (1840 – 1946)

8

Lee Gim Keat

Objective Verses Essay Type Test

9

Amiruddin Haji Osman

Bimbingan Pendidikan Seni Dalam Bilik Darjah Di Sekolah Rendah Berasaskan Perkembangan Peribadi Kanak-kanak

10

Yew Chang Yao

A Simple Menu For Hard-Disk Computer System

 

Jurnel Pendidikan  Jilid 4             1994

Bil

Penyelidik

Tajuk

1

Akbar Ibrahim

Menilai Keberkesanan Kurikulum melalui Sistem Maklumat Praktikum – Model MPBL

2

Tengku Adli Raja Omar

Perlaksanaan Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan Pertanian di Sekolah-sekolah Menengah Negeri Sarawak

3

Haji Zakariah Abdullah

Some Suggestions Towards Improving The Teaching of Reading Comprehension in Secondary School Level

4

Mashor Hossen

Konsep Aplikasi Teori Pembelajaran Ausubel

5

Nur Juliana Abdullah

Mengajar Kemahiran Menyoal Kepada Pelajar

6

Kho Thong Eng

Memerihalkan Imbuhan "MeN – kan"

7

Putit Haji Gani

Kehalusan dan Keindahan Nilai Seni Melalui Konsep Ubudiyyah

8

Mohd. Noor Mat Yazid

Dasar Luar Malaysia dan Hubungan Serantau Sebelum 1970: Satu Tinjauan Sejarah

9

Josephine Teo Chen

Teaching Poetry: An Approach

 

Jurnel Pendidikan  Jilid 5             1995

Bil

Penyelidik

Tajuk

1

Akbar bin Ibrahim (Dr.)

Persediaan Gerakerja Kokurikulum Maktab Untuk Sekolah 'Match' dan 'Mismatch'

2

Tan Ming Tang

Sains KBSR

3

Zeliha bt. Johari

Bahasa Melayu Tinggi

4

Kho Thong Eng

Mengungkai Simpul Kekusutan 'meN-kan' dengan 'me-i'

5

Razali bin Haji Yu

Kesatuan Dalam Kepelbagaian Teknik Mengajar Membaca

6

Hj. Zakaria b. Abdullah

An Attempt To Discuss The Relevance Of The Sociology Of Organisation For The Understanding Of Schools And Colleges

7

Ivy Luk Tak Kiong, Judith Lee Man Yin

The New Zealand Reading Programme: An Application To The Malaysian Early Primary School English Programme

8

Razali Abon (Dr.)

Teori Motivasi Jangkaan: Implikasi Dalam Bidang Pendidikan

 

Jurnel Pendidikan  Jilid 6             1998

Bil

Penyelidik

Tajuk

1

Haminah bte Haji Suhaibo

Kepimpinan Dalam Organisasi dan Kepentingan Kompetensi Pengurus

2

Ibrahim bin Jamain

Inovasi Dalam Pendidikan

3

Mohd. Suib bin Haji Maknun

Pembangunan Masyarakat: Ciri-ciri Kejayaan dan Halangan. Apakah Fungsi Kepimpinan Yang Dikatakan Proaktif?

4

Wong Hiong Foo

Kurikulum Tersembunyi: Hubungan Sekolah, Guru dan Pelajar

5

Asan bin Singkro

Teknik Perbincangan Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

6

Haji Rosana bin Awang Bolhassan

Disleksia

7

Razali bin Haji Yu

Wacana Pengacaraan Majlis Di Sarawak

8

Abdul Malek bin Haji Mohd. Tahir

Mentor Qualities And The Mentoring Process: An Experience In Batu Lintang Teachers’ Training College, Kuching

9

Devadason Robert Peter

Smart Management of IT Resources In The Teacher Training College And Some Potential Barriers

10

Suaidi bin Haji Otek

Improving Assessment Practice In Bahasa Melayu (Malay Language) Writing In Malaysian Primary Schools

 

Jurnel Penyelidikan           Jilid 1             1998

Bil

Penyelidik

Tajuk

1

Toh Wah Seng, Wong Hiong Foo

The Concerns of Lecturers of Batu Lintang Teachers' College

2

Siti Zohora bt Yassin, Abdul Malek bin Mohd Tahir, Junaidi bin Zulkipli, Ivy Teo

Persepsi Guru Pembimbing Terhadap Peranan Sebagai Mentor: Satu Tinjauan Praktikum III

3

Asmah@Rajemah bt Othman, Abdul Malek Mohd Tahir, Suffiah Suut

Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Secara Penyebatian Dalam Pengajaran Guru Pelatih MPBL Semasa Praktikum II

4

Tay Meng Guat

Kajian Ujian Diagnostik Untuk Mengesan Kelemahan Bacaan Bahasa Malaysia Tahun Dua

5

Saidon bin Mat

Refleksi Praktikum I: Persepsi Guru Pelatih Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Kajian Tempatan

6

Asmah@Rajemah bt Othman

Penggunaan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Secara Penyebatian Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Guru-Guru SRB(A) Madrasah Datuk Haji Abdul Kadir Hassan Kuching, Sarawak

7

Tan Ming Tang

The Constructivist Approach: Science Teacher Trainee's Concerns and Levels of Use

8

Lim Poh Moi

Masalah dan Sikap Murid-murid Tahun Lima Terhadap Penyelesaian Matematik KBSR: Satu Kajian di SRB St. Faith Kenyalang, Kuching

 

Program Seminar Pendidikan Sempena Perayaan Jubli Emas Maktab Perguruan Batu Lintang

17 - 18 Julai 1998

 

 

Bil

Penyelidik

Tajuk

1

Tn Hj Mohamad Muda

Cabaran Pendidikan pada Abad ke 21

2

Razali Ismail

Era IT: Cabaran kepada Pendidikan dan Pembangunan Ummah Menjelang Abad ke 21

3

Hong Kian Sam

Dari Literasi Komputer ke Kompetensi Teknologi: Reformasi Pendidikan Selanjutnya

4

Dr Abang Ahmad Ridzuan

Sikap Pentadbir terhadap Penggunaan Komputer dalam Pengurusan Sekolah

5

Devadason Robert Peter

Smart Use of IT in the Training College and Some Potential Barriers to Implementations

6

Mohd Razali bin Othman/En Abg Mat Ali Abg Masagus

Strategi Menangani Tekanan diKalangan Guru-guru Sekolah Menengah Zon A di Bahagian Kuching Samarahan, Sarawak

7

Jayaseelan Muniandy

Penggunaan Perpustakaan dikalangan Guru Pelatih Semester Tiga: Satu Tinjauan

8

Mary Wong Siew Lian

Cognitive Conceptions Learning: Implications for Teaching & Learning

9

Rafiei Mustapha

Kajian Tentang Kemahiran Berfikir secara Kritis & Kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah

10

Mary Wong Siew Lian

The Concept Map: A Powerful Cognitive Tool

11

Azizah Lebai Nordin

Masalah Disiplin Pelajar dan Penyelesaiannya dari Perspektif Pengetua Sekolah

12

Angela Anthonysamy

Perkembangan pemikiran matematik pada peringkat awal kanak-kanak: Satu Pendekatan Konstruktif

13

Foo Kien Kheng

Kesan Pendekatan Penyelesaian Masalah ke atas Pencapaian Matematik Sikap Terhadap Matematik

14

Shahri Abdul Rahman

Education Challenges of the 21st Century: Establishing Education-Business Partnership and its Implications for the Restructuring of Schools

         

 

Jurnel Pendidikan  Jilid 7             1999

Bil

Penyelidik

Tajuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnel Penyelidikan           Jilid 2             1999

Bil

Penyelidik

Tajuk

1

Devadason Robert Peter

Empowering Student Teachers to Communicate Ideas Using IT

2

Razali bin Haji Yu

Persepsi Pelajar Sekolah Bestari Tentang Pengajaran Pembelajaran Bahasa Melayu

3

Angela Chung, Angelia Lee, Fraulein Angking

Conferencing Sessions in "KKB (Kerja Kursus Berpotfolio)": How Do Trainee Teachers View Them?

4

Ravi Gopal

Satu Percubaan Penghasilan KKB Kajian Tempatan Dalam Bentuk CD-ROM

5

Mary Wong Siew Lian, Chin Teoi Peng

Satu Kajian Mengenai Kerangka Alternatif Pelajar-pelajar Sains Tingkatan Empat

6

Haminah bte Suhaibo

Kefahaman dan Amalan Unsur Patriotisme Melalui Mata Pelajaran Sejarah Di Sekolah Menengah Atas

7

Abdul Malek Tahir, Siti Zohara Yassin

Persepsi Guru Pelatih Terhadap Pementoran Mentor (Guru Pembimbing) Sekolah Semasa Praktikum

8

Tan Ming Tan

Keberkesanan Program Pengajaran Makro Untuk Menangani Masalah-Masalah Penggunaan Pendekatan Konstruktivisme Dalam Pengajaran Sains

9

Chong Pek Lin, Wong Hiong Foo

Keberkesanan Lagu Rakyat Pentatonik Sarawak Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Nyanyian Semerta

 

Last updated: 20 August, 2000
URL:http://members.tripod.com/~Devadason/research/research.html
E-mail:drobertp@tm.net.my