Make your own free website on Tripod.com

Teknik Perbincangan Dalam Pengajaran Bahasa Melayu
1998
Maktab Perguruan Batu Lintang
Asan bin Singkro
asan@tm.net.my

Selain daripada kaedah pengajaran, teknik juga dapat membantu guru untuk menyampaikan pengajaran yang berkesan dalam sesuatu sesi pelajaran. Teknik yang digunakan hendaklah berharmoni dengan kaedah. Banyak teknik boleh digunakan oleh guru. Satu daripada teknik tersebut ialah teknik perbincangan. Wilga M. Rivers (1989:51) menyatakan bahawa perbincangan ke atas idea dan pendapat merupakan aktiviti pertuturan yang selalu diadakan dalam pengajaran bahasa.

 

Kandungan:

  1. Pengenalan
  2. Jenis-Jenis Perbincangan Dan Aplikasinya Sebagai Teknik Pengajaran
  3. Ciri-Ciri Kumpulan Perbincangan
  4. Model Pengajaran Menggunakan Teknik Perbincangan
  5. Kekuatan Perbincangan Sebagai Satu Teknik Pengajaran Bahasa
  6. Penutup