Make your own free website on Tripod.com

Konsep Aplikasi Teori Pembelajaran Ausubel
1994
Maktab Perguruan Batu Lintang
Mashor Hossen
mashor@tm.net.my

Teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Ausubel mempunyai persamaan dengan teori Bruner. Kedua-dua mereka membicarakan cara struktur mengorganisasikan konsep atau idea. Bruner menegaskan yang individu mengorganisasikan ideanya setelah dia melihat ada perkaitan di antara maklumat-maklumat yang terlibat. Ausubel pula menegaskan bahawa pembelajaran bermakna boleh berlaku sekiranya para guru boleh menyusunatur bahan-bahan pembelajaran dan menyampaikannya dalam bentuk yang sempurna. Dengan kata lain, Ausubel cuba mengemukakan teori pembelajaran bermakna melalui penggunaan bahasa (verbal meaningful learning) yakni maklumat dikuasai melalui bahasa yang bermakna.

 

Kandungan:

  1. Pengenalan
  2. Teori Subsumsi
  3. Ciri-ciri Pembelajaran Teori Ausubel
  4. Implikasi Teori Ausubel Dalam Bilik Darjah
  5. Rumusan