Make your own free website on Tripod.com

Pembentukan Dan Penggunaan Kata Terbitan Bahasa Melayu
1992
Maktab Perguruan Batu Lintang
Kho Thong Eng
kho@tm.net.my

Proses pengimbuhan merupakan salah satu daripada empat proses morfologi atau pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Dengan penambahan pelbagai jenis imbuhan pada kata dasar, diterbitkan bentuk kata baru yang makna dan penggunaanya berbeza-beza. Pembentukan kata terbitan ini merupakan salah satu mekanisme terpenting yang merperkaya kosa kata bahasa Melayu.

 

Kandungan:

  1. Definisi
  2. Binaan Kata Dasar
  1. Bentuk Imbuhan
  2. Imbuhan jenis inflektif dan derivatif
  3. Pelbagai persoalan berkaitan dengan penggunaan kata terbitan bahasa Melayu