Make your own free website on Tripod.com

Teknologi Maklumat (Asas Dinamika Guru)Semester 5
(15 jam)

Sukatan Pelajaran
Bil Pengetahuan Kemahiran Nilai/Catatan Peruntukan  
Masa
 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Persembahan Elektronik  

1.1 Pengenalan:  
Ciri-ciri kegunaan dan kelebihan  

1.2 Ciri-ciri persembahan yang baik dan berkesan  

1.3 Persembahan asas:  
      1.3.1 membina slaid  
      1.3.2 mempersembahkan slaid  

1.4 Integrasi grafik dan reka bentuk halaman  

1.5 Menggunakan alatan melukis (drawing tools)  
 

 • Mereka bentuk halaman slaid
 • Menggunakan alatan melukis bagi membentuk grafik di dalam halaman slaid
 • Menggunakan ciri-ciri persembahan yang baik dalam menghasilkan persembahan slaid
  
 

 

  
 
 

  
  
  
 

 • 'screen effect' dan 'timing order' ditekankan hanya sepintas lalu.
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

5 jam  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Rangkaian komputer  

2.1 Pengenalan:  
Ciri-ciri, kegunaan, dan kelebihan  

2.2 Konsep asas rangkaian  

      2.2.1 LAN  
      perkakasan: NIC  
      perisian: NOS  

      2.2.2 WAN  
      perkakasan modem  
      perisian komunikasi  

2.3 Internet  

     2.3.1 Perkhidmatan Internet  

     2.3.2 Penggunaan Internet dalam pendidikan  

     2.3.3 Kebaikan dan keburukan Internet  
 

 • Menyatakan konsep-konsep asas rangkaian komputer yang melibatkan LAN dan WAN 
  
 
 • Berkongsi maklumat antara komputer 
  
  
  
  
  
  
  
 
 • Menggunakan perkhidmatan Internet untuk mencapai maklumat 
  
  
  
  
 

  
  
  
 

 • Membincangkan perkongsian sumber dan maklumat 
  
  
  
 
 
 

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4 jam  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

3 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan  

3.1 Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer  

3.2 Trenda dan Pembudayaan Teknologi dalam Pendidikan  
  
 
 
 
 
 
 

 • Mengenali jenis-jenis perisian PPBK 
 
 • Memilih perisian kursus PPBK yang sesuai dalam pengajaran pembelajaran 
 
 • Menggunakan perisian kursus PPBK dalam pengajaran pembelajaran 
 
 • Menggunakan bahan-bahan multimedia 
  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

4 jam  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
 

  
  
  
 

Isu-isu dalam teknologi maklumat  

4.1 Etika  

      4.1.1 Plagiat hakcipta  

      4.1.2 Penyalahgunaan komputer 
 

 • Membincangkan kesan penyalahgunaan komputer terhadap masyarakat. 
  
  

  
  

  
 

 • hakcipta sesuatu perisian 
  
  
  
 
 

  
  
 

2 jam  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
 

 

Penilaian
Topik Bentuk  
Penilaian
Peruntukan 
Markah
1. Persembahan Elektronik 
 
 
Tugasan 
(Hasilkan Persembahan Elektronik) 
 
33% 
 
 
2. Rangkaian Komputer 
 
 
 
Tugasan 
(Mengenalpasti Satu Laman dan jelaskan bagaimana ia dapat digunakan dalam P-P) 
 
27% 
 
 
 
3. Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan 
 
 
Tugasan 
(Menilai perisian PPBK mengikut kriteria yang ditetapkan) 
 
27% 
 
 
 
4. Etika 
 
Ujian 
 
13% 
 
 

Rancangan Semester
Minggu Tajuk Rujukan  
Sukatan
Kaedah
15/6 - 19/6
(1)
 
 
 
 
 
Perkenalan kepada kursus 

Perkenalan kepada PowerPoint 

Menjelajah PowerPoint 
 

1.1 

1.3

Kuliah 
Demonstrasi 
Hands-on 
 
 
 
22/6 - 26/6
(2)
 
 
 
Integrasi Grafik 

Menggunakan Alatan Melukis 
 

1.4 

1.5 
3.1

Kuliah 
Demonstrasi 
Hand-on 
(Tugasan diberi)
29/6 - 3/7
(3)
 
Ciri-ciri persembahan yang baik 
 
1.2 
 
Perbincangan 
Hands-on
6/7 - 10/7 
(4)
 
Guru pelatih menyiapkan tugasan 
 
Coaching 
 
13/7 - 17/7 
 (5)
Guru pelatih menyiapkan tugasan 
 
Coaching 
 
(6) Persembahan oleh guru pelatih  Penilaian 
(7) Perkenalan kepada LAN & WAN 2.1 
2.2 
 
Kuliah  
Demonstrasi
(8) Internet Asas 2.3 Kuliah 
Demonstrasi
(9) Internet Asas (samb) Hands-on
(10) Pembentangan oleh guru pelatih 
Chat, CMC, VC
Penilaian 
Demonstrasi
(11) Perkenalan kepada PPBK 
Kriteria menilai PPBK
Trenda dan pembudayaan Teknologi Maklumat dalam Pendidikan
3.1 Demonstrasi 
Perbincangan artikel
(12) Mengkaji dan menilai PPBK 3.2 Kerja Kumpulan
(13) Pembentangan Penilaian
(14) Plagiat hakcipta dan penyalahgunaan komputer 4.1 Perbincangan artikel
(15) Ujian Ujian, Rumusan
 

Tugasan 1 (PowerPoint)
Hasilkan satu persembahan elektronik mengenai PPBK lebih kurang 10 slaid untuk dipersembahkan kepada kelas pada minggu ke-6.  Sebelas kumpulan akan dibentuk untuk mempersembahkan sebelas bab mengenai PPBK yang diedarkan.

Kriteria Pemarkahan
Bil Ciri Peruntukan 
Markah
1 Lebih kurang 10 slaid, termasuk slaid tajuk dan slaid tamat 2
2 Grafik yang sesuai digunakan 2
3 Animasi yang sesuai digunakan 2
4 Kesan Transisi sesuai 2
5 Kesan Bunyi sesuai 2
6 Layout yang baik 2
7 Pemilihan Warna yang baik 2
8 Pandangan menyeluruh yang bersih 1
9 Isi 2
10 Persembahan 3
 Catatan: Anda boleh buat keputasan untuk tidak menggunakan satu atau lebih elemen (2 - 5) yang dinyatakan di atas.  Jika begitu, anda perlu memberi alasan munasabah semasa pembentangan.
 
Tugasan 2 (Rangkaian Komputer)
(Penting: Anda perlu meneroka web browser di pusat sumber mulai daripada sekarang kerana maktab hanya mampu menyediakan satu sambungan kepada internet)
Anda dikehendaki mencari satu laman yang sesuai digunakan dalam p-p menggunakan browser di pusat sumber.  Catatkan URL(alamat)nya dan kemudian bentangkan bagaimana anda dapat menggunakannya dalam p-p.  Sediakan dua atau tiga halaman daripada laman itu sebagai illustrasi.  Tugasan ini dibuat dalam kumpulan 4 orang (maksimum).

Kriteria Pemarkahan

Tugasan 3 (Menilai Perisian PPBK)
Pilih 5 kriteria yang paling bermakna kepada anda untuk menilai sebuah perisian PPBK yang anda pilih.  Laporan anda mesti mengandungi kenyataan kriteria serta huraian ringkas diikuti oleh penjelasan bagaimana perisian yang dipilih memenuhi atau tidak memenuhi kriteria anda bagi setiap kriteria.

Kriteria Pemarkahan

Ujian 4 (Etika)
Cari sebuah artikel (~5 halaman) mengenai Plagiat hakcipta atau penyalahgunaan komputer dan menulis rumusan satu muka surat mengenainya.  Gariskan ayat/perkataan yang penting pada artikel  tersebut.  Salinan fotostat artikel perlu dihantar bersama

Kriteria Pemarkahan


Last updated: 17 June, 1998
URL:http://members.tripod.com/~Devadason/dpm5.html
E-mail:drobertp@tm.net.my